Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Лексика - Лексика српског језика с обзиром на сферу употребе


Историзми

Историзми су речи које су престале да се употребљавају јер се више не употребљавају предмети које су означавале: кмет, грош, нахија, књаз, оборкнез, винарина, прњавор;

Архаизми 

Архаизми су речи које су престале да се употребљавају у књижевном језику јер су замењене другим речима за означавање истих предмета и појава: јуност (младост), полза (корист), шанац (ров), ђенерал (генерал), Англија (Енглеска), терзија (кројач), писменица (граматика), писмено (слово)...

Неологизми 

Неологизми су новонастале речи којима се обично замењују позајмљенице или које се граде за означавање нових предмета или појава, а да при томе још нису ушле у најопштију употребу.
Неологизми у језику имају свој развој - неки бивају прихваћени и устаљују се, а неки ишчезавају из језика.

Термини


Термини су речи које означавају са највећом тачношћу одређене појмове у науци, техници, уметности и уопште појмове у разним струкама.
Хемија - атом, молекул, електролит, електролит, натрујум-хлорид...
Физика - ротација, вектор, инерција, гравитација...
Граматика - деклинација, конјугација, именица, номинатив...