Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Шести разред

Изаберите линк до странице са темом која вас интересује:

Књижевност - Стилске фигуре - Подела

Књижевност - Стилске фигуре - 6. разред

Врсте речи - Глаголи - Аорист

Врсте речи - Глаголи - Плусквамперфекат

Врсте речи - Глаголи - Имперфекат

Врсте речи - Заменице

Гласовне промене - Асимилација и сажимање самогласника

Гласовне промене - Губљење сугласника

Гласовне промене - Промена Л у О

Гласовне промене - Непостојано А

Гласовне промене - Јотовање 

Гласовне промене - Сибиларизација

Гласовне промене - Палатализација

Гласовне промене - Једначење сугласника по звучности

Гласовне промене - Једначење сугласника по месту изговора

Значење речи - Аугментативи и пејоративи

Значење речи - Деминутиви и хипокористици

Значење речи - Хомонимија

Значење речи - Антонимија

Значење речи - Синонимија

Позајмљенице

Облици казивања