Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Служба речи - Предикат

Предикат 


Предикат је један од два  главна реченична члана. Може бити:
  • Глаголски 
  • Именски

Глаголски предикат

Глаголски предикат означава радњу коју субјекат врши. Овај предикат састављен је од глагола. Он може бити:
  • Прост глаголски предикат
  • Сложен глаголски предикат
Прост глаголски предикат је предикат у чијој је служби је глагол у личном глаголском облику. 

Она пева песму. 
Она је певала песму. 
Она би певала песму.

Пази! ➤ Нелични глаголски облици не могу бити предикат. 

Сложен глаголски предикат састављен је од глагола непотпуног значења (моћи, морати, хтети, требати, смети, почети, завршити...) коме се додаје везник ДА + презент. (Уместо конструкције да + презент може да се употреби инфинитив).

Треба да учим
Морам да учим
Именски предикат


Именски предикат се састоји из два дела: од глагола ЈЕСАМ или БИТИ у личном глаголском облику и неке именске речи (именице, придева, заменице или броја). Њиме се субјекту најчешће приписује нека особина. 

Марија је вредна.
Марко је био шампион.
Ана је прва.
Он је тај.

Именски предикат може бити прост или сложен.